Aktualności

02 stycznia 2015, 07.43
5 września 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w...
19 listopada 2014, 13.23
Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp.zo.o. przygotował specjalną usługę skierowaną do kompostowni, sortowni odpadów komunalnych,oczyszczalni...

Wyróżnienia

wyroznienia

Zamów ekspertyzę zapachową

Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp.zo.o. przygotował specjalną usługę skierowaną do kompostowni, sortowni odpadów komunalnych,oczyszczalni ścieków,składowisk odpadów,zakładów przemysłowych polegającą na wykonaniu ekspertyzy zapachowej.

ZAKRES PROPONOWANEJ EKSPERTYZY:

I. Badania zapachowej jakości powietrza w rejonie lokalizacji instalacji.

1. Przeprowadzenie w uzgodnionych punktach pomiarowych poboru próbek powietrza do badań emisji/imisji odorantów, obejmujących:

- identyfikację metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas wszystkich substancji organicznych (w tym odorantów) obecnych w powietrzu punktu pomiarowego,

- oznaczenie stężenia wybranej (wskaźnikowej) zidentyfikowanej substancji w celu oszacowania stężeń pozostałych zidentyfikowanych związków organicznych,

- oznaczenie metodami niechromatograficznymi stężeń małocząsteczkowych odorantów (siarkowodoru, amoniaku, formaldehydu)

2. Opracowanie sprawozdania z przeprowadzonych badań stanu zapachowej jakości powietrza, obejmującego:

- oszacowanie udziału każdego źródła w ogólnej emisji odorantów oraz ustalenie niezbędnego stopnia redukcji ich emisji w celu doprowadzenia uciążliwości zapachowej instalacji do wymaganego poziomu,

- ocenę uciążliwości zapachowej, spełnienia obowiązujących normatywów środowiskowych, stanowiskowych i zdrowotnych przez odoranty w punkcie pomiarowym,

- wykonanie kontrolnych obliczeń propagacji odorantów,

- posumowanie i wnioski

II. Przegląd ekologiczny instalacji emitującej odoranty (zgodnie z art. 238 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami).

III. Wytyczne redukcji uciążliwości zapachowej instalacji.

Opracowanie propozycji i harmonogramu działań ograniczających emisję odorantów do poziomu gwarantującego dotrzymanie komfortu zapachowego na całym obszarze sąsiadującym z instalacją .

Uwaga: możliwe jest wykonanie pełnego zakresu ekspertyzy, bądź jej wybranych elementów.

Informujemy, że strona wykorzystuje do poprawnego działania pliki cookie. Szczegóły w Polityce prywatności.
Akceptuje cookies dla tej strony