Aktualności

02 stycznia 2015, 07.43
5 września 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w...
19 listopada 2014, 13.23
Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp.zo.o. przygotował specjalną usługę skierowaną do kompostowni, sortowni odpadów komunalnych,oczyszczalni...

Wyróżnienia

wyroznienia

Raport Odziaływania na Środowisko

Raport Oddziaływania na Środowisko stanowi jeden z istotniejszych dokumentów środowiskowych., raport należy dołączyć do wniosku o wydani e decyzji środowiskowej o czym stanowi Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) z póź. zm.

Raport Oddziaływania na Środowisko zawiera istotne dane dotyczące planowanej inwestycji oraz jej wpływu na środowisko przyrodnicze. Obejmuje swoim zakresem również przewidywane opcje minimalizacji i redukcji negatywnego wpływu inwestycji na środowisko.

Szczegółowe informacje na temat zawartości Raportu Oddziaływania na Środowisko zostały umieszczone w art. 66 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami).

Właściwym organem do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest:

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska dla inwestycji takich jak drogi oraz linie kolejowe, napowietrzne linie elektroenergetyczne, instalacje do przesyłu ropy i produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu, sztuczne zbiorniki wodne. Jest on organem decyzyjnym w sprawie inwestycji realizowanych na obszarach zamkniętych lub morskich, w przypadku zmiany lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny, niektórych lotnisk i terminali
  • Starosta w sytuacji scalania, wymiany lub podziału gruntów
  • Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w przypadku zmiany lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, na użytek rolny
  • Wójt, Burmistrz, Prezydent miasta w sytuacji innych przedsięwzięć

Specjaliści Ośrodka Badań i Kontroli Środowiska Sp.zo.o. posiadają szerokie doświadczenie w zakresie wykonywania skoplikowanych raportów oddziaływania na środowisko dla m.in. inwestycji liniowych,drogowych, budowlanych. Nasi eksperci wykonują także inwentaryzacje przyrodnicze, które stanowią istotną część raportu.

Z chęcią udzielimy Państwuinformacji na temat dodatkowej dokumentacji ekologicznej, która będzie wymagana w czasie planowania przedsięwzięcia. Zachęcamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta lub poprzez złożenie Zapytania ofertowego.

Informujemy, że strona wykorzystuje do poprawnego działania pliki cookie. Szczegóły w Polityce prywatności.
Akceptuje cookies dla tej strony