5 września 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w Dz. U. z 2014 r., poz.1101.Wprowadzona zmiana nakłada obowiązek przedłożenia organom ochrony środowiska właściwym do wydania pozwolenia zintegrowanego Raportu Początkowego.

KOGO I KIEDY OBOWIĄZUJE WYKONANIE RAPORTU POCZĄTKOWEGO ?

Raport początkowy jest wymagany w przypadku prowadzenia instalacji IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control), wymagającej uzyskania pozwolenia zintegrowanego, w przypadku gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodujących ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu tymi substancjami. Prowadzący instalację do wniosku o wydanie (zmianę) pozwolenia zintegrowanego zobowiązany jest dołączyć raport początkowy.

CO ZAWIERA RAPORT ? JAKIE PRACĘ OBEJMUJE ?

Raport początkowy to raport o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko/zagrożenie na terenie zakładu na którym znajduję się instalacja. Raport ten jest załącznikiem do wniosku składanego przez podmiot prowadzący instalację IPPC do organu ochrony środowiska o wydanie lub zmianę pozwolenia zintegrowanego.

Wykonanie raportu początkowego obejmuje kilka etapów:

  1. Określenie rodzaju działalności prowadzonej na terenie zakładu obecnie i w przeszłości, mogącej być przyczyną zanieczyszczenia gleby, gruntu lub wód podziemnych.
  2. Ustalenie listy substancji stwarzających ryzyko, które są wykorzystywane, produkowane lub uwalniane w związku z eksploatacją instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego oraz źródeł zanieczyszczeń i substancji produkujących ryzyko które są skutkiem działalności prowadzonej w przeszłości na danym terenie.
  3. Przeprowadzenie prac studialnych, polegających na zebraniu i analizie dostępnych informacji o zagrożeniach zanieczyszczeniami stwarzającymi ryzyko oraz dostępnych pomiarów zanieczyszczeń gleby, ziemi oraz wód substancjami z ww. listy.
  4. Przeprowadzenie badań wstępnych poprzedzonych określeniem ilości punktów poboru próbek gruntów, wód podziemnych oraz głębokości z jakiej próbki powinny zostać pobrane w oparciu o zebrane informacje.
  5. Przeprowadzenie badań szczegółowych, polegających na wyznaczeniu dodatkowych miejsc poboru próbek w celu uszczegółowienia wyników badań wstępnych i wyznaczenia zasięgu występowania zanieczyszczenia.
  6. Ostatnim etapem jest opracowanie raportu początkowego który określa stan początkowy zanieczyszczenia na postawie zebranych danych oraz wyników badań laboratoryjnych.

JAKIE WYMAGANIA MUSI SPEŁNIAĆ FIRMA WYKONUJĄCA BADANIA DO RAPORTU POCZĄTKOWEGO?

Zgodnie z wymaganiami przepisów prawnych, badania i pomiary wykonywane w glebie, gruncie oraz wodach gruntowych, jak również pobieranie próbek do badań wykonywanych na potrzeby opracowania raportu początkowego muszą być prowadzone przez Laboratorium akredytowane. Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o. o. posiada własne Laboratorium Badawcze, wykonujemy akredytowane badanie próbek wód i gleb, co umożliwia nam całościową obsługę przedsiębiorstw w zakresie wykonania raportu początkowego.

Nasza firma posiada Biuro Ocen i Ekspertów Środowiskowych od lat działające na rynku dokumentacji środowiskowej, posiadające szerokie doświadczenie w zakresie wykonania audytów środowiskowych oraz ocen zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnym w oparciu o przeprowadzone wyniki badań i dane historyczne. Nasi Specjaliści posiadają elastyczny stosunek do Klienta i jego potrzeb, dzięki kompleksowej możliwości realizacji raportów początkowych jesteśmy w stanie na bieżąco monitorować potencjalne zagrożenia formalno – prawne, ponadto oferujemy krótsze w stosunku do konkurencji terminy realizacji raportów.

DLACZEGO WARTO SKRUPULATNIE WYBIERAĆ PARTNERA REALIZUJĄCEGO PAŃSTWA RAPORT POCZĄTKOWY ?

Rzetelnie wykonany raport początkowy stanowi zabezpieczenie dla prowadzącego instalację przed odpowiedzialnością za szkody w środowisku które nie są skutkiem prowadzonej przez niego działalności. Warto także pamiętać iż w przypadku złożenia wniosku o wydanie lub zmianę pozwolenia zintegrowanego bez raportu początkowego wniosek może pozostać bez rozpatrzenia ponieważ nie spełnia wymogów prawnych.

 

Sprawdź czy raport początkowy jest wymagany dla Twojej firmy. Umów się na bezpłatną konsultacje i wizje lokalną.

Przedstawimy KONKURENCYJNĄ ofertę badań

W CELU UZYSKANIA SZERSZEJ INFORMACJI NA TEMAT RAPORTU POCZĄTKOWEGO

PROSIMY O KONTAKT Z BIUREM OBSŁUGI KLIENTA

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice

tel. (32) 259 70 36 wew.167,140

e-mail: obslugaklienta@obiks.pl

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version