Wniosek na zbieranie i transport odpadów

Prowadzący działalność w zakresie zbierania odpadów oraz prowadzący działalność w zakresie transportu odpadów, zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Tekst jednolity: Dz. U. 2010 Nr 185, poz. 1243) jest obowiązany do uzyskania zezwolenia na jej prowadzenie. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż niebezpieczne, wydaje się w drodze decyzji na wniosek prowadzącego działalność.

Szczegółową zawartość wniosku o wydania zezwolenia na zbieranie i transport odpadów określa art. 28. ustawy o odpadach

Zezwolenie na zbieranie i transport odpadów wydawane jest w drodze decyzji, przez właściwy organ na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat, zgodnie art. 28, ust.6 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Tekst jednolity: Dz. U. 2010 Nr 185, poz. 1243).

Zgodnie z art. 79b ust. 2 pkt. 5 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Tekst jednolity: Dz. U. 2010 Nr 185, poz. 1243), jeżeli posiadacz odpadów lub transportujący odpady prowadzi działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów bez wymaganego zezwolenia lub z naruszeniem jego warunków, podlega karze pieniężnej.

Oferujemy Państwu sporządzenie wniosku do właściwego organu o wydanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów oraz uzyskanie przedmiotowego zezwolenia. Nasi pracownicy poinformują Państwa o dalszych możliwościach bieżącego wsparcia i współpracy w przyszłości.

 

Dla jednostek samorządowych

Celem działalności OBIKŚ Sp. z o.o. jest pomoc Klientom w dopełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z przepisów związanych z ochroną Środowiska i wskazaniem rozwiązań, które z punktu widzenia przedsiębiorstwa i prowadzonych inwestycji są najkorzystniejsze.

Firma posiada własne Laboratorium Badawcze, wykonujemy akredytowane badanie próbek: wód, ścieków, gleb, osadów, ściekowych, pyłów, gazów, a także pomiary hałasu i emisji do powietrza, co umożliwia nam całościową obsługę przedsiębiorstw. Jako firma posiadająca wysokie kompetencje i długoletnie doświadczenie, cieszymy się uznaniem organów ochrony środowiska.

W ramach współpracy wykonujemy dokumentacje z zakresu ochrony środowiska:
  • Strategie rozwoju
  • Prognozy oddziaływania na środowisko
  • Programy tworzone w celu doprowadzenia do przestrzegania standardów jakości środowiska
  • Programy ochrony środowiska
  • Raporty z realizacji Programów ochrony środowiska
  • Programy ochrony powietrza
  • Programy gospodarki wodno-ściekowej
  • Programy ochrony środowiska przed hałasem
  • Plany gospodarki odpadami
  • Sprawozdania z realizacji Planów Gospodarki Odpadami

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version