Inwentaryzacje przyrodnicze

Inwentaryzacja przyrodnicza Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp.z o.o. prowadzi inwentaryzacje przyrodnicze obejmujące siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin, zwierząt i grzybów wymienionych w :

Dyrektywie Ptasiej (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa – określa kryteria do wyznaczania ostoi dla gatunków ptaków zagrożonych wyginięciem.

Dyrektywie Siedliskowej (Dyrektywa Siedliskowa – Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory) – ustala zasady ochrony pozostałych gatunków zwierząt, a także roślin i siedlisk przyrodniczych oraz procedury ochrony.

Posiadamy szerokie doświadczenie w zakresie wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej dotyczących inwestycji budowlanych, sektorowych, liniowych na obszarach Natura 200 , prace realizujemy w oparciu o własny zespół przyrodników oraz współpracy z ośrodkami uniwersyteckimi.

Operat dendrologiczny

W procesie projektowym i inwestycyjnym, który wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy rozważyć wariantowanie danej inwestycji – jej przebiegu, czy lokalizacji, w kontekście zasobów i stanu środowiska przyrodniczego, a także walorów kulturowych i krajobrazowych.
Odpowiednie rozeznanie środowiska przyrodniczego, jak i stanu zachowania zieleni, zarówno tej urządzonej, jak i tworzącej mniejsze lub większe zbiorowiska w postaci alej, kęp, pasów i pojedynczych zadrzewień pozwala przyjąć i wybrać najlepsze rozwiązania służące ochronie środowiska, odzwierciedlające się przy tym pozytywnie w optymalizacji kosztów ponoszonych przez Inwestora.

Podstawą do usunięcia drzew i krzewów związanego ze zmianą zagospodarowania terenu jest operat dendrologiczny. Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody, każde usunięcie drzewa w wieku powyżej 10 lat (z drobnymi wyjątkami) wymaga niezbędnej w tym zakresie zgody właściwego organu.

Nasza Firma dysponując odpowiednim doświadczeniem, potencjałem technicznym i niezbędną w zakresie dendrologii fachową wiedzą oferuje:

  • sporządzanie i opracowywanie inwentaryzacji dendrologicznych drzew i krzewów;
  • sporządzanie operatów dendrologicznych;
  • sporządzanie zaleceń ochronnych w kontekście ochrony zieleni zarówno na etapie inwestycyjnym, jak i związanych z zachowaniem walorów cennych obiektów przyrodniczych jak pomniki przyrody, czy zabytkowe założenia parkowe;
  • sporządzanie inwentaryzacji drzew pod kątem występowania cennych gatunków roślin i zwierząt
Raport Oddziaływania na Środowisko

Raport Oddziaływania na Środowisko stanowi jeden z istotniejszych dokumentów środowiskowych., raport należy dołączyć do wniosku o wydani e decyzji środowiskowej o czym stanowi Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) z póź. zm.

Raport Oddziaływania na Środowisko zawiera istotne dane dotyczące planowanej inwestycji oraz jej wpływu na środowisko przyrodnicze. Obejmuje swoim zakresem również przewidywane opcje minimalizacji i redukcji negatywnego wpływu inwestycji na środowisko.

Szczegółowe informacje na temat zawartości Raportu Oddziaływania na Środowisko zostały umieszczone w art. 66 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami).

Właściwym organem do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest:
  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska dla inwestycji takich jak drogi oraz linie kolejowe, napowietrzne linie elektroenergetyczne, instalacje do przesyłu ropy i produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu, sztuczne zbiorniki wodne. Jest on organem decyzyjnym w sprawie inwestycji realizowanych na obszarach zamkniętych lub morskich, w przypadku zmiany lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny, niektórych lotnisk i terminali
  • Starosta w sytuacji scalania, wymiany lub podziału gruntów
  • Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w przypadku zmiany lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, na użytek rolny
  • Wójt, Burmistrz, Prezydent miasta w sytuacji innych przedsięwzięć

Specjaliści Ośrodka Badań i Kontroli Środowiska Sp.zo.o. posiadają szerokie doświadczenie w zakresie wykonywania skoplikowanych raportów oddziaływania na środowisko dla m.in. inwestycji liniowych,drogowych, budowlanych. Nasi eksperci wykonują także inwentaryzacje przyrodnicze, które stanowią istotną część raportu.

Z chęcią udzielimy Państwu informacji na temat dodatkowej dokumentacji ekologicznej, która będzie wymagana w czasie planowania przedsięwzięcia. Zachęcamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta lub poprzez złożenie Zapytania ofertowego.

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia dołączana jest do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli dane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zakwalifikowanego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 Nr 213, poz. 1397).
Karta informacyjna przedsięwzięcia zawiera podstawowe informacje dotyczące planowanej inwestycji. Na jej podstawie organ administracyjny (opiniujący) wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji bądź nakłada obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustala zakres Raportu Oddziaływania na Środowisko.

Zawartość karty informacyjnej przedsięwzięcia określa art. 3 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami).

Oferujemy wykonanie karty informacyjnej dla planowanej przez Państwa inwestycji. Nasi pracownicy pomogą także Państwu ustalić, czy planowana inwestycja wymaga sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia i poinformują o możliwościach bieżącego wsparcia i ewentualnej współpracy w przyszłości.

 

W ramach współpracy wykonujemy dokumentacje niezbędne przy pracach projektowych z zakresu ochrony środowiska

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version