Proponujemy naszym klientom całościową obsługę w zakresie ochrony środowiska:

Nadzór prawny i merytoryczny nad obowiązkami Klienta z zakresu ochrony Środowiska:
 • ocena zgodności działania z przepisami ochrony środowiska,
 • pomoc w wypełnieniu zarządzeń i zaleceń pokontrolnych urzędów i organów ochrony środowiska, tj. WIOŚ, Sanepid, starostwa, gminy
 • prowadzenie korespondencji z organami administracji państwowej
 • reprezentowanie firm przed organami administracyjnymi w tym podczas kontroli WIOŚ w ramach zagadnień związanych z ochroną środowiska.
Wypełnianie obowiązków związanych ze sprawozdawczością:
 • naliczanie opłaty środowiskowej,
 • naliczanie opłaty produktowej,
 • sprawozdanie o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań,
 • zbiorcze zestawienie informacji i danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania,
 • ewidencja emisji gazowo-pyłowych do powietrza,
 • ewidencja emisji zanieczyszczeń zawartych w ściekach,
 • przygotowywanie i przedkładanie terytorialnie właściwemu marszałkowi sprawozdań z zakresu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
 • prowadzenie pełnej ewidencji wytwarzanych odpadów,
 • znalezienie odbiorcy odpadów i wynegocjowanie najkorzystniejszych warunków logistycznych i finansowych,
 • przygotowywanie i przedkładanie terytorialnie właściwemu marszałkowi sprawozdań o ilości wytworzonych odpadów oraz o sposobach gospodarowania odpadami,
 • opracowanie dokumentacji i przygotowanie wniosków w celu uzyskania pozwoleń na emisję zanieczyszczeń do powietrza, na pobór wód podziemnych i powierzchniowych oraz na emisję ścieków do gruntów, wód lub do kanalizacji, wód opadowych i roztopowych do gruntów lub wód,
 • uzgodnienia z właściwymi organami ochrony środowiska w zakresie gospodarowania odpadami (pozwolenia na wytwarzanie, zbieranie, transport, odzysk odpadów),
 • prowadzenie pełnej ewidencji wprowadzanych na rynek produktów w opakowaniach,
 • pomoc w znalezieniu odpowiedniej organizacji odzysku oraz przeprowadzenie negocjacji w celu przekazania zobowiązań z zakresu opłaty produktowej oraz obowiązku recyklingu i odzysku,
 • doradztwo środowiskowe sytuacji incydentalnych wraz z uzgodnieniami z organami ochrony środowiska (awarie środowiskowe, wycinka drzew, konsultacje społeczne itp),
 • składanie sprawozdań KOBIZE
OFERUJEMY WYKONANIE AKREDYTOWANYCH BADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA:
 • pobieranie próbek środowiskowych do badań,
 • usługi analityczne w zakresie badań wód, ścieków, gleb, odpadów, osadów ściekowych, pyłów, gazów, środków spożywczych i innych obiektów badań,
 • usługi pomiarowo-badawcze w zakresie emisji i imisji substancji w powietrzu oraz emisji i propagacji hałasu przemysłowego i komunikacyjnego w środowisku
DLACZEGO MY ?

Pozwolimy Ci zaoszczędzić pieniądze związane z wysokimi karami i kosztami badań, przejmiemy za Ciebie kłopoty i obowiązki związane z wywiązywaniem się z przepisów z zakresu ochrony środowiska.

Gwarantujemy pełną poufność przekazanych danych niezbędnych do obsługi doradczej związanej z ochroną środowiska.

JAK DZIAŁAMY ?

Proponujemy spotkanie w celu identyfikacji wymagań środowiskowych, w wyniku którego Nasz Specjalista stworzy ofertę obsługi dostosowaną bezpośrednio do Państwa potrzeb.

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version