Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp.zo.o. przygotował specjalną usługę skierowaną do kompostowni, sortowni odpadów komunalnych,oczyszczalni ścieków,składowisk odpadów,zakładów przemysłowych polegającą na wykonaniu ekspertyzy zapachowej.

ZAKRES PROPONOWANEJ EKSPERTYZY:

I. Badania zapachowej jakości powietrza w rejonie lokalizacji instalacji.
 1. Przeprowadzenie w uzgodnionych punktach pomiarowych poboru próbek powietrza do badań emisji/imisji odorantów, obejmujących:
  • identyfikację metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas wszystkich substancji organicznych (w tym odorantów) obecnych w powietrzu punktu pomiarowego,
  • oznaczenie stężenia wybranej (wskaźnikowej) zidentyfikowanej substancji w celu oszacowania stężeń pozostałych zidentyfikowanych związków organicznych,
  • oznaczenie metodami niechromatograficznymi stężeń małocząsteczkowych odorantów (siarkowodoru, amoniaku, formaldehydu)
 2. Opracowanie sprawozdania z przeprowadzonych badań stanu zapachowej jakości powietrza, obejmującego:
  • oszacowanie udziału każdego źródła w ogólnej emisji odorantów oraz ustalenie niezbędnego stopnia redukcji ich emisji w celu doprowadzenia uciążliwości zapachowej instalacji do wymaganego poziomu, ocenę uciążliwości zapachowej, spełnienia obowiązujących normatywów środowiskowych, stanowiskowych i zdrowotnych przez odoranty w punkcie pomiarowym,
  • wykonanie kontrolnych obliczeń propagacji odorantów,
  • posumowanie i wnioski
II. Przegląd ekologiczny instalacji emitującej odoranty (zgodnie z art. 238 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami).
III. Wytyczne redukcji uciążliwości zapachowej instalacji.

Opracowanie propozycji i harmonogramu działań ograniczających emisję odorantów do poziomu gwarantującego dotrzymanie komfortu zapachowego na całym obszarze sąsiadującym z instalacją.

Uwaga: możliwe jest wykonanie pełnego zakresu ekspertyzy, bądź jej wybranych elementów.

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version